GBL Europe BV Algemene voorwaarden

Inleiding

Dit zijn onze algemene voorwaarden voor onze webshop. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website, en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Definities

GBL Europe BV: gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder bestandsnummer 71008470, handelend als GBL Europe.

Website: de website / webshop van GBL Europe BV, te vinden op https // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com en al zijn subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon of onderneming die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met GBL Europe BV en / of is geregistreerd op de Website.

Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen GBL Europe BV en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van GBL Europe BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Als de klant in zijn bestelling, bevestiging of andere communicatie over acceptatie van de algemene voorwaarden bepalingen bevat die afwijken van of niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor GBL Europe BV indien en voor zover GBL Europe BV deze schriftelijk heeft aanvaard.

In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich altijd op de toepasselijke voorwaarde beroepen die voor hem het meest gunstig is in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Prijzen en informatie

Alle prijzen op de Website en in ander materiaal afkomstig van GBL Europe BV zijn inclusief belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld op de website.

Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk tijdig aangegeven voordat het contract wordt gesloten. Deze kosten worden ook afzonderlijk weergegeven in het bestelproces.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. GBL Europe BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie op de Website en in ander materiaal afkomstig van GBL Europe BV zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

GBL Europe BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Klant het aanbod van GBL Europe BV aanvaardt onder de voorwaarden van GBL Europe BV.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GBL Europe BV de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Totdat een dergelijke ontvangst van acceptatie is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Als blijkt dat de klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft GBL Europe BV het recht om aan de verplichtingen van de klant te voldoen totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registreren

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website, kan de Klant zich registreren met behulp van het registratieformulier / de accountaanmeldingsoptie op de Website.

Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij zich op de website kan aanmelden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De Klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. GBL Europe BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de inloggegevens en mag er altijd van uitgaan dat de Klant die zich aanmeldt op de Website de partij is die hij beweert te zijn. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt ​​het volledige risico van alle acties en transacties die worden uitgevoerd via de account van de Klant.

Als de klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens beschikbaar zijn gekomen voor onbevoegde partijen, moet hij zijn wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en / of GBL Europe BV hiervan op de hoogte stellen zodat GBL Europe BV deze kan gebruiken gepaste maatregelen.

Uitvoering van de overeenkomst

Zodra GBL Europe BV de bestelling heeft ontvangen, zendt zij de producten onverwijld naar de Klant en met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 3 van dit artikel.

GBL Europe BV is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

Ruim voor de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend, wordt informatie op de website geplaatst die duidelijk de manier beschrijft waarop en de termijn waarbinnen de producten worden geleverd. Als er geen leveringstermijn is overeengekomen of vermeld, worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen geleverd.

Indien GBL Europe BV niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de klant besluiten een nieuwe leverdatum overeen te komen of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

GBL Europe BV adviseert de klant om de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een passende periode, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.

De risico's verbonden aan de producten gaan over op de Klant zodra de producten worden afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.

Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd, heeft GBL Europe BV het recht om een ​​product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht / teruggave

De klant heeft het recht om de overeenkomst op afstand met GBL Europe BV binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Het begint op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de transporterende partij is, of:

- indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
- indien de Klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Alleen de directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant. Dit betekent dat de Klant de kosten van het terugzenden van het product moet betalen. Eventuele verzendkosten die door de klant zijn betaald en de aankoopprijs die voor het product is betaald, worden aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Tijdens de in paragraaf 1 hierboven genoemde wachttijd zal de Klant het product en de verpakking met de grootste zorg behandelen. De Klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen.

De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product anders dan toegestaan ​​in.

De Klant kan de Overeenkomst ontbinden in overeenstemming met paragraaf 1 van dit artikel door de herroeping (digitaal of in een andere vorm) aan GBL Europe BV te melden, binnen de herroepingstermijn, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of in een andere ondubbelzinnige manier. Als GBL Europe BV het de klant mogelijk maakt zijn intrekking via elektronische / digitale middelen te verklaren, stuurt GBL Europe BV na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de dag van melding zoals bedoeld in paragraaf 1, zal de Klant het product retourneren of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) GBL Europe BV. Klant kan het product rechtstreeks naar GBL Europe BV sturen zonder voorafgaande kennisgeving van herroeping binnen de periode vermeld in paragraaf 1 Klant moet in dit geval een schriftelijke kennisgeving van herroeping opnemen, zoals het modelformulier.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

GBL Europe BV
Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nederland

Alle bedragen die de klant al (vooraf) heeft betaald, worden zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de klant terugbetaald. Als de Klant een duurdere methode van levering verkoos boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft GBL Europe BV de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Behalve in gevallen waarin GBL Europe BV heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de Klant bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van een herroepingsrecht en eventuele vereiste procedures worden duidelijk op de Website geplaatst, ruim voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

Betaling

De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan GBL Europe BV in overeenstemming met de bestelprocedure en alle betaalmethoden die op de Website zijn aangegeven. GBL Europe BV is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Garanties en conformiteit

Dit artikel is alleen van toepassing als de Cliënt niet in professionele of commerciële hoedanigheid handelt. Indien GBL Europe BV, niettegenstaande deze bepaling, een afzonderlijke garantie op de producten biedt, geldt dit voor alle soorten Klanten.

GBL Europe BV garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties die in de aanbieding zijn vastgelegd, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum van ondertekening van de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, garandeert GBL Europe BV ook dat het product geschikt is voor andere doeleinden dan het normale gebruik.

Alle garanties aangeboden door GBL Europe BV, de fabrikant of de importeur hebben geen invloed op de wettelijke rechten en claims die de Klant al heeft en waarop hij zich op grond van de Overeenkomst kan beroepen.

Als het geleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, kan de Klant GBL Europe BV hiervan binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het defect op de hoogte stellen.

Indien GBL Europe BV de klacht gegrond acht, worden de betreffende producten in overleg met de klant hersteld, vervangen of terugbetaald. In overeenstemming met het artikel betreffende aansprakelijkheid, kan de terugbetaling niet hoger zijn dan de prijs die de klant voor het product heeft betaald.

Klachtenbehandeling procedure

Als de Klant klachten heeft met betrekking tot een product (in overeenstemming met het artikel over garanties en conformiteit) en / of over andere aspecten van GBL Europe BV haar service, kan hij een klacht indienen per telefoon, per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

GBL Europe BV zal zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 1 dagen na ontvangst, op de klacht reageren. Als GBL Europe BV op dat moment nog geen inhoudelijke reactie op de klacht kan formuleren, bevestigt GBL Europe BV de ontvangst van de klacht binnen 1 dagen na ontvangst en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie kunnen geven op de klacht van de klant.

Aansprakelijkheid

Dit artikel is alleen van toepassing als de cliënt een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

De totale aansprakelijkheid van GBL Europe BV ten opzichte van de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die de voor die specifieke Overeenkomst vastgestelde prijs (inclusief btw) niet overschrijdt.

De aansprakelijkheid van GBL Europe BV ten aanzien van de Klant voor indirecte schade of verlies, waaronder in ieder geval - maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Afgezien van de gevallen waarnaar wordt verwezen in de twee voorgaande leden van dit artikel, is GBL Europe BV in het geheel niet aansprakelijk voor de Klant voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De beperkingen die in dit artikel worden uiteengezet, zijn echter niet meer van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van GBL Europe BV.

GBL Europe BV is alleen aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst indien de Klant GBL Europe BV onverwijld in gebreke stelt in een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen, en GBL Europe BV blijft ook na die periode zijn verplichtingen niet nakomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GBL Europe BV in staat is adequaat te reageren.

Elke gebeurtenis die recht geeft op schadevergoeding, is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schade zo snel mogelijk schriftelijk aan GBL Europe BV meldt, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan.

In geval van overmacht is GBL Europe BV niet gehouden tot vergoeding van de schade die de Klant hierdoor heeft geleden.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Klant geen volledige betaling heeft gedaan van het totale overeengekomen bedrag, blijft GBL Europe BV eigenaar van alle geleverde goederen.

Persoonlijke gegevens

GBL Europe BV zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die op de Website is gepubliceerd.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het land van vestiging van de webshop.

Voor zover niet anders bepaald door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar GBL Europe BV is gevestigd.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel. In dat geval zullen de Partijen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bepaling weerspiegelen als wettelijk mogelijk is.

De term 'geschreven' in deze algemene voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.

Contact details

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail of brief contact met ons op.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nederland

Klantenservice

E: [e-mail beveiligd]
Ondersteuning I: + 31 (0) 85 888 3500
Ondersteuning II: + 32 (0) 266 908 66
Fax: + 32 (0) 266 92 844

BELASTING: NL858544295B01
Kamer van Koophandel: 71008470

REACH registratie: GM486603-26

Boven
Facebook